Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

56 chữ viết nên 25 bài thơ Xuân- ST

56 chữ viết nên 25 bài thơ Xuân

     Bài thơ này được truyền tụng khá lâu nhưng chưa biết tên tác giả và năm sáng tác. Bài thơ làm theo thể Đường luật, bảy chữ tám câu, luật trắc vần bằng (tổng cộng 56 chữ). Bài thơ đọc ngược hay đọc xuôi ....đều có nghĩa và đúng niêm luật thơ Đường, còn gọi là “thuận nghịch độc”. Ngoài ra được biến tấu với 25 cách ghép và đọc rất độc đáo:

( 1 ) Đọc thuận

Ta mến cảnh Xuân ánh sáng ngời
Thú vui thơ rượu chén đầy vơi
Hoa cài dậu trúc cành xanh biếc
Lá quyện hương xuân sắc thắm tươi
Qua lại khách chờ sông lặng sóng
Ngược xuôi Thuyền đợi bến đông người
Xa ngân tiếng hát đàn trầm bổng
Tha thiết bóng ai mắt mỉm cười( 2) Đọc nghịch

Cười mỉm mắt ai bóng thiết tha
Bổng trầm đàn hát tiếng ngân xa
Người đông bến đợi Thuyền xuôi ngược
Sóng lặng sông chờ khách lại qua
Tươi thắm sắc xuân hương quyện lá
Biếc xanh cành trúc dậu cài hoa
Vơi đầy chén rượu thơ vui thú
Ngời sáng ánh xuân cảnh mến ta


(3 ) Một cách đảo câu:

Ngời sáng ánh xuân cảnh mến ta
Biếc xanh cành trúc đậu cài hoa
Vơi đầy chén rượu thơ vui thú
Sóng lặng sông chờ khách lại qua
Tươi thắm sắc xuân hương quyện lá
Bổng trầm đàn hát tiếng ngân xa
Người đông bến đợi thuyền xuôi ngược
Cười mỉm mắt ai bóng thướt tha.


(4) Bỏ 2 từ đầu ở mỗi câu, đọc thuận

Cảnh xuân ánh sáng ngời
Thơ rượu chén đầy vơi
Dậu trúc cành xanh biếc
Hương xuân sắc thắm tươi
Khách chờ sông lặng sóng
Thuyền đợi bến đông người
Tiếng hát đàn trầm bổng
Bóng ai mắt mỉm cười(5) Bỏ 2 từ cuối ở mỗi câu, đọc nghịch

Mắt ai bóng thiết tha
Đàn hát tiếng ngân xa
Bến đợi Thuyền xuôi ngược
Sông chờ khách lại qua
Sắc xuân hương quyện lá
Cành trúc dậu cài hoa
Chén rượu thơ vui thú
Ánh xuân cảnh mến ta


(6) Bỏ 3 từ cuối ở mỗi câu, đọc thuận

Ta mến cảnh xuân
Thú vui thơ rượu
Hoa cài dậu trúc
Lá quyện hương xuân
Qua lại khách chờ
Ngược xuôi Thuyền đợi
Xa ngân tiếng hát
Tha thiết bóng ai  (7) Bỏ 3 từ đầu ở mỗi câu, đọc nghịch

Cười mỉm mắt ai
Bổng trầm đàn hát
Người đông bến đợi
Sóng lặng sông chờ
Tươi thắm sắc xuân
Biếc xanh cành trúc
Vơi đầy chén rượu
Ngời sáng ánh xuân


(8) Bỏ 4 từ đầu ở mỗi câu đọc thuận

Ánh sáng ngời
Chén đầy vơi
Cành xanh biếc
Sắc thắm tươi
Sông lặng sóng
Bến đông người
Đàn trầm bổng
Mắt mỉm cười (9) Bỏ 4 từ cuối ở mỗi câu đọc nghịch

Bóng thiết tha
Tiếng ngân xa
Thuyền xuôi ngược
Khách lại qua
Hương quyện lá
Dậu cài hoa
Thơ vui thú
Cảnh mến ta


Trên đây là 9 cách đọc cơ bản., Ngoài ra ta còn có thể đọc biến tấu như sau

(10) Bỏ 3 từ đầu, lấy từ 5 đảo làm 4 đọc thuận

Ánh xuân sáng ngời
Chén rượu đầy vơi
Cành trúc xanh biếc
Sắc xuân thắm tươi
Sông chờ lặng sóng
Bến đợi đông người
Đàn hát trầm bổng
Mắt ai mỉm cười(11) Bỏ 3 từ cuối, lấy từ 3 đảo làm 4 đọc nghịch

Bóng ai thiết tha
Tiếng hát ngân xa
Thuyền đợi xuôi ngược
Khách chờ lại qua
Hương xuân quyện lá
Dậu trút cài hoa
Thơ rượu vui thú
Cảnh xuân mến ta


(12) Bỏ 2 từ đầu ở mỗi câu- đọc đảo từ thuận

Ánh xuân – cảnh sáng ngời
Chén rượu thơ đầy vơi
Cành trúc dậu xanh biếc
Sắc xuân hương thắm tươi
Sông chờ khách lặng sóng
Bến đợi thuyền đông người
Đàn hát tiếng trầm bổng
Mắt ai – bóng miểm cười(13) Bỏ 2 từ cuối ở mỗi câu đọc đảo từ nghịch

Bóng ai – mắt thiết tha
Tiếng hát đàn ngân xa
Thuyền đợi bến xuôi ngược
Khách chờ sông lại qua
Hương xuân sắc quyện lá
Dậu trúc cành cài hoa
Thơ rượu chén vui thú
Cảnh xuân – ánh mến ta


(14) Đọc thuận phải, ngược chéo câu vần

Ta mến cảnh xuân mắt mỉm cười
Thú vui thơ rượu bến đông người
Hoa cài dậu trúc sông lặng sóng
Ngược xuôi Thuyền đợi sắc thắm tươi
Qua lại khách chờ đàn trầm bổng
Lá quyện hương xuân chén đầy vơi
Xa ngân tiếng hát cành xanh biếc
Tha thiết bóng ai ánh sáng ngời(15) Đọc nghịch trái, thuận chéo câu vần

Cười mỉm mắt ai cảnh mến ta
Bổng trầm đàn hát dậu cài hoa
Người đông bến đợi hương quyện lá
Biếc xanh cành trúc khách lai qua
Tươi thắm sắc xuân thơ vui thú
Sóng lặng sông chờ tiếng ngân xa
Vơi đầy chén rượu Thuyền xuôi ngược
Ngời sáng ánh xuân bóng thiết tha


(16) Đọc nghịch phải, thuận chéo câu vần

Tha thiết bóng ai ánh sáng ngời
Xa ngân tiếng hát chén đầy vơi
Ngược xuôi Thuyền đợi cành xanh biếc
Qua lại khách chờ sắc thắm tươi
Lá quyện hương xuân sông lặng sóng
Hoa cài dậu trúc bến đông người
Thú vui thơ rượu đàn trầm bổng
Ta mến cảnh xuân mắt mỉm cười(17) Đọc thuận trái, nghịch chéo câu vần

Ngời sáng ánh xuân bóng thiết tha
Vơi đầy chén rượu tiếng ngân xa
Biếc xanh cành trúc thuyền xuôi ngược
Tươi thắm sắc xuân khách lai qua
Sóng lặng sông chờ hương quyện lá
Người đông bến đợi dậu cài hoa
Bổng trầm đàn hát thơ vui thú
Cười mỉm mắt ai cảnh mến ta


(18) Đọc đứng, thuận trái đảo từ, chéo cách câu

Ánh xuân ngời sáng bóng thiết tha
Thơ vui rượu thú tiếng ngân xa
Dậu cài cành trúc thuyền xuôi ngược
Sắc xuân hương quyện khách lại qua
Sông lặng sóng chờ tươi thắm lá
Bến đông người đợi biếc xanh hoa
Đàn trầm bổng hát đầy vơi chén
Mắt ai cười mỉm cảnh mến ta(19) Đọc đứng, nghịch trái đảo từ, chéo cách câu

Bóng ai mắt mỉm ánh sáng ngời
Đàn trầm hát bổng chén đầy vơi
Bến đông thuyền đợi cành xanh biếc
Sông lặng sóng chờ sắc thắm tươi
Hương lá quyện xuân qua lại khách
Dậu hoa cài trúc ngược xuôi người
Rượu vui thơ thú xa ngân tiếng
Ta mến cảnh xuân thiết tha cười


 (20) Lục bát đọc thuận

Cảnh xuân ta mến ánh ngời
Thú vui chén rượu đầy vơi hát đàn
Hoa cài dậu biếc sáng xanh
Sắc xuân lá quyện thắm cành hương tươi
Bến sông Thuyền đợi đông người
Lại qua sóng lặng ngược xuôi khách chờ
Bóng ai cười mỉm mắt thơ
Xa ngân tiếng trúc bổng trầm thiết tha(21) Lục bát đọc nghịch

Mắt ai cười mỉm thiết tha
Bổng trầm tiếng trúc ngân xa hát đàn
Thuyền chờ khách đợi ngược xuôi
Bến sông sóng lặng đông người lại qua
Bóng xanh dậu biếc cài hoa
Xuân tươi quyện lá thắm cành sắc hương
Vơi đầy chén rượu thú vui
Cảnh thơ ta mến ánh xuân sáng ngời


 (22) Lục bát đọc thuận

Ánh xuân ngời sáng thú vui
Cảnh thơ chén rượu vơi đầy mến ta
Trúc xanh dậu biếc cài hoa
Sắc hương lá quyện thắm cành xuân tươi
Bến sông khách đợi ngược xuôi
Thuyền chờ sóng lặng đông người lại qua
Mắt ai cười mỉm thiết tha
Bóng trầm bổng hát ngân xa tiếng đàn(23) Lục bát đọc nghịch

Mắt ai cười mỉm thiết tha
Tiếng đàn hát bóng ngân xa bổng trầm
Ngược xuôi bến đợi người đông
Lại qua Thuyền khách sóng sông lặng chờ
Sắc hương quyện lá biếc xanh
Hoa cài dậu trút thắm cành xuân tươi
Thú vui rượu chén vơi đầy
Thơ ta mến ánh sáng ngời cảnh xuân


 (24) Lục bát tự do (Ghép các ký tự trong bài)

Bến sông cảnh đợi người đông
Ánh xuân ngời sáng bổng trầm ngân xa
Thuyền chờ sóng lặng thiết tha
Khách xuân tươi biếc lại qua hát đàn
Hoa cài dậu trúc bóng xanh
Ngược xuôi lá quyện thắm cành sắc hương
Vơi đầy chén rượu thú vui
Tiếng thơ ta mến mỉm cười mắt ai(25) Lục bát tự do (Ghép các ký tự trong bài)

Thú vui ta mến cảnh xuân
Mắt ai cười mỉm rượu xuân chén đầy
Dậu xanh cành biếc hoa cài
Sắc hương quyện lá sáng tươi ánh ngời
Sông chờ sóng lặng bóng vơi
Lại qua Thuyền thắm bến người đợi đông
Ngược xuôi tiếng trúc bổng trầm
Khách thơ tha thiết xa ngân hát đàn
--------------------------------------------------------

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian